top of page

Adatkezelési nyilatkozat

Tartalom:

 1. Bevezetés

 2. A szabályzat jogi alapjai

 3. Értelmező rendelkezések

 4. Az adatkezelési alapelvek

 5. A kezelt adatok

 6. Az adatkezelés tartama

 7. Az adatkezelés biztonsága

 8. Az érintett jogai

 

1. Bevezetés:

Tanuljunk Oktatási Bt. – később, mint adatkezelő – személyes adatokat kizárólagosan a tevékenységi köréhez szorosan kapcsolódó esetekben gyűjt. Az adatkezelő tevékenységi köre korrepetálás és gyermekfelügyelet.

Az adatkezelő fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendeletek betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az adatkezelő adatai:

Név:    Tanuljunk Oktatási Bt.

Székhely:        9084 Győrság Halomalja utca 51.

Adószám:       28956608-1-08

Telefonszám:  06 70 607 0360

Email cím:      studiumelmenyhaz@gmail.com

 

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden estben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak eleget téve kezeli, megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő és biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

 

2. A szabályzat jogi alapjai:

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kiállításra:

 1. évi CXIX tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzést szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.

 2. évi CVIII tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 3. évi CXII tv. az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról.

 4. 2016 / 679 Eu. rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95646 Ek Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az adatkezelő vállalja a jelen szabályzat betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot megváltoztassa, ez esetekben a módosítást is közzé teszi.

 

3. Értelmező rendelkezések:

Személyes adat – bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző tényezők alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás – az érintett adatainak önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatai kezelésére.

Tiltakozás – az érintett nyilatkozata, melyben személyes adatai kezelését kifogásolja.

Adatkezelő – az a természetes vagy jogi személy, aki vagy ami az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja illetve végrehajtatja.

Adatkezelés – az adatokon végzett bármely művelet, különösen az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozása,törlése, megsemmisítése továbbá az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép, hang – vagy képfelvétel készítése, valamint a személy bármely fizikai adata mely alkalmas az azonosításra.

Adattovábbítás – az adatok meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal – az adat bárki számára történő hozzáférhetővé való tétele.

Adattörlés – az adat felismerhetetlenné tétele, oly módon, hogy ennek helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés – az adat azonosító jellel való ellátása.

Adatzárolás – az adat azonosító jellel ellátása további kezelésének, végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adat megsemmisítés – az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás – az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatfeldolgozó – az a természetes vagy jogi személy, aki az adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány – a gyűjtött adatok összessége

Harmadik személy – olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy ami nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi incidens – személyes adatok jogellenes kezelés, feldolgozása, jogosulatlan hozzáférés lehetővé tétele.

 

4. Adatkezelési alapelvek:

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény illetve rendelet elrendeli.

 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, ami az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen.

 3. A személyes adat akkor továbbítható, ha az érintett ahhoz hozzájárul vagy a törvény azt megengedi, a jogszabályoknak megfelelően .

 4. Az adatkezelés alapja, minden esetben önkéntesen, hozzájáruláson alapul.

5. A kezelt adatok:

 1. Alkalmazás:  TB és adószám.

 2. Oktatás, gyermekfelügyelet: a gyermek neve, lakcíme, telefonszáma, általános iskolájának neve, születési ideje, a szülő(k) neve(i), a szülő telefonszáma, email címe.

6. Az adatkezelés tartama:

 1. Alkalmazás: a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ideig

 2. Korrepetálás, gyermekfelügyelet: az ügyletet lezáró nap végéig.

 

7. Az adatkezelés biztonsága:

 1. Az adatkezelő Tanuljunk Otatási Bt.., illetve annak jogosult alkalmazottai.

 

8. Az érintett jogai:

 1. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozóról, az adat törléséről, megsemmisítéséről illetve azok harmadik személynek való átadásáról.

 3. Ha az érintett írásban kér tájékoztatást, azt az adatkezelő köteles 25 napon belül megtenni.

 4. A személyes adatot az adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adat hiányos vagy téves, ha azt a törvény nem zárja ki, ha az adat kezelésének célja megszűnt, az adat tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ezt a hatóság vagy az adatvédelmi biztos elrendeli.

 5. A törlésről az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 6. Amennyiben az érintett tiltakozik a jogos adatkezelés ellen, az adatkezelő az adatkezeléshez kapcsolódó szolgáltatást megtagadhatja.

 7. Az érintett, jogainak megsértése setén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

 8. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

 9. Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

 10. Cím : 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 11. Telefon: 06-1-391-1400

 12. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 13. Web: naih.hu

 14. Jognyilatkozat:

 15. Az adatkezelő kijelenti, hogy a fenti szabályzat minden pontját magára kötelezőnek tekinti és annak betartását illetve betartatását fokozottan felügyeli. Ezen szabályzat az adatkezelő honlapján közzétett, ott szabadon megtekinthető.  Az adatkezelő a szabályzat megváltoztatásának jogát a törvényi feltételek figyelembevételével önmagának fenntartja.  Az esetleges változtatásról az adatkezelő a honlapján mindenkor tájékoztatást ad.

 

Kelt: 2020.12.01.

bottom of page