top of page

Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Tanuljunk Oktatási Bt. (továbbiakban Szervező) által szervezett és lebonyolított tanulószoba, tanfolyamok és nyári táborok (továbbiakban „Programok”) időpontja, időtartama, programja, a nyújtott szolgáltatások és a részvételi díj minden esetben közvetlen ügyfél-levelezésben, vagy a studiumelmenyhaz.com honlapon kerül meghirdetésre. A Programokat a Szervező szervezi, a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
   

 2. A Programra történő jelentkezést a szülő/gondviselő (továbbiakban Szülő) a meghirdetett elektronikus felületen (linken) közzétett Jelentkezési Adatlap kitöltésével és elküldésével teheti meg jelen ÁSZF egyidejű elfogadásával, mely a www.studiumelmenyhaz.com honlapon, és a Szervező telephelyén is megtalálható.
   

 3. Minden Szülő megérti és elfogadja, hogy a díjak azonosítása érdekében utalás esetén a közlemény rovatban feltünteti a gyermeke nevét, és a választott tábor nevét, időpontját. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a jelentkező azonosítása nem történik meg. Ebben az esetben a jelentkezést Szervező nem tudja feldolgozni.
   

 4. A Programról a gyermeket kizárólag a Szülő viheti el, illetve a Szülőnek beiratkozáskor írásban (legkésőbb a Program indulási napján) kell nyilatkozni Szervező felé arról, ha más is elviheti a Programról a gyermekét.
   

 5. A Szülő köteles a gyermeke által a Program ideje alatt okozott kárt, jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg, a károkozás helyszínén megtéríteni. Szervező ennek elkerülése érdekében a Program indulásakor részletesen ismerteti a házirendet.
   

 6. A Szülő kijelenti, hogy gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb olyan betegségről, amelyet a jelentkezési lapon nem tüntetett fel. A gyermek esetleges egészségügyi állapotával, problémáival kapcsolatos felvilágosítás elmaradása esetében a Szervező felelősséget nem vállal.
   

 7. A Szülő tudomásul veszi, hogy gyermeke saját felelősségére vesz részt a Programon. Ha a gyermek ezeken nem vehet részt, azt a Szülőnek előzetesen írásban jeleznie kell a Szervezőnek.
   

 8. Ha az adott Program bármely okból nem kerül megrendezésre, a Szervező a befizetett díjat hiánytalanul visszatéríti, illetve a Szülő írásbeli kérése alapján az adott évben másik meghirdetett időpontra jóváírja.
   

 9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést indokolt esetben, különösen például a Program házirendjének súlyos megsértése, szándékos károkozás esetén visszamondja. Ebben az esetben a Szülő – a már megfizetett díj arányos részén kívül – semmilyen követelést nem támaszthat.
   

 10. A Programokon készült képek és videók Szervező tulajdonát képezik. A Szülő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Programok időtartama alatt olyan fénykép, csoportkép vagy videó készüljön, amelyen gyermeke is szerepel. A Programokon készített felvételeket (az azon szereplők emberi méltóságának, személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, nem előnytelenül, pozitív hangulatot sugározva) a Szervező marketing célokra használhatja. Szülő előzetesen, írásban a Szervezőnél kérheti gyermekéről a felvételek fel nem használását.

 

Vállalkozás adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.), és megfelel AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (továbbiakban: GDPR).

A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának a jogát Adatkezelő fenntartja.

 

Adatkezelő:

Név:    Tanuljunk Oktatási Bt.

Székhely:        9084 Győrság Halomalja u.51.

Adószám:       28956608-1-08

Telefonszám:  06 70 607 0360

Email cím:      studiumelmenyhaz@gmail.com

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 

Adatkezelő nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

Alapelvek

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető a jogszabály által tételesen felsorolt jogalapok figyelembe vételével. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

 2. Amennyiben az adatkezelés jogalapja változik, arról a folyamat során tájékoztatni kell az érintettet – a tájékoztatás úgy az egyes szerződésekben, mint jelen tájékoztatóban megvalósul: létrejöhet az adatkezelés hozzájárulás alapján, azonban, szerződéskötés esetében a jogalap hozzájárulásról szerződéskötésre módosul, majd – amennyiben a szerződést kötelesek vagyunk jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt megőrizni, az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése lesz. („tájékoztatás”)

 3. Csak olyan mennyiségű személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető („célhoz kötöttség”, „adattakarékosság”).

 1. Adatkezelő a pontos és naprakész adatkezelés céljából minden észszerű intézkedést megtesz, így az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti („pontosság”).

 2. Adatkezelő körültekintő technikai intézkedések megtételével biztosítja a személyes adatok biztonságos tárolását, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Adatkezelő felelős a fenti alapelveknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 

Az adatkezelés jogalapjai

Személyes adatot az Infotv., valamint a GDPR rendelkezései szerint csak az alábbi jogalapok valamelyike szerint lehet kezelni:

 1. hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);

 2. szerződéskötés;

 3. jogi kötelezettség teljesítése;

 4. érintett létfontosságú érdekének védelme;

 5. közérdek vagy közhatalom gyakorlása;

 6. jogos érdek érvényesítése

 

Itt hívjuk fel a kedves érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket biztosítani a sikeres iskolai előrehaladáshoz, a továbbtanuláshoz.

A tanoda, mint az inkluzív nevelés szemlélete mentén kialakított és alkalmazott extrakurrikuláris pedagógiai tevékenységek rendszere hozzájárul ahhoz, hogy az alapfokú köznevelési intézményekben tanuló, különböző társadalmi helyzetű, kulturális hovatartozású és egyéni adottságú tanulók tanulmányaikban sikeresen haladjanak előre az iskolában és ezen keresztül megvalósuljon társadalmi mobilitásuk. Ezen pedagógiai tevékenység rendszer (továbbiakban tanoda) meghatározása, valamint jogszerű, hatékony, eredményes és méltányos megvalósítása esetén az alábbiak a mérvadóak.

 

Az általános iskolába járó tanulók esetében az alapvető cél az, hogy a tanoda segítse képességeik kibontakoztatásán keresztül iskolai előrehaladásukat annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy a helyi mutatók alapján perspektivikus elhelyezkedési lehetőséget nyújtó szakiskolában folytathassák tanulmányaikat. A középfokú oktatási intézmény tanulói esetében szintén az iskolai előrehaladás segítése és a lemorzsolódás megakadályozása az elsődleges cél,

 

A tanoda a felsorolt célok elérése érdekében a gyermek szükségleteire reagáló, elsősorban tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítséget nyújt. Ennek kerete az a „self- help” (önsegítő) szemléletű kortárs-közösség, mely közösséget támogató pedagógusok, segítő szakemberek, szülők és más felnőttek segítenek. Alapvető, hogy a tanoda-program nem a tanulókat csoportosítja tantárgyak, szaktanárok köré, hanem éppen fordítva: a tanulók egyéni fejlettsége és szükségletei alapján határozza meg, hogy melyek azok a területek, ahol fejlesztésre, segítségre van szükség.

 1. Foglalkozás: A foglalkozások szervező elve az egyes tanulók fejlesztési szükségletei és délután leköthető szabadidő-kapacitásuk. A tanoda fenntartója a foglalkozások egy részét hétvégenként is megszervezheti. A tanoda az alap-, és középfokú intézmény mellett működik, a kötelező iskolai – tanórai és tanórán kívüli – tevékenységeken való részvételt nem veszélyeztethetik, nem helyettesíthetik a tanodai foglalkozások, illetve figyelembe kellene venni, hogy a tanodába járó tanuló ne idegenedjen el az iskolától, osztálytársaitól. A pedagógusok, mentorok az adott készségek, képességek fejlesztésében segítségre szoruló tanulókkal közösen alakítják ki a heti órarendet, a tanuló egyéni fejlesztési tervétől függően, amelyet a tanodai nevelési, oktatási program tanévhez illeszkedő kezdetén és a további félévek kezdetén szükséges kialakítani, amennyiben az egyéni fejlesztési terv nem igényel sűrűbb órarend változtatást. Az egyéni foglalkozások esetében a mentor és a tanuló rugalmasan megegyezhet a foglalkozások átütemezéséről, azonban ezek a változások nem eredményezhetnek a foglalkozási tervben megjelölt heti óraszámtól 10 százalékosnál nagyobb eltérést. Az aktuális heti órarendeket írásban kell rögzíteni. A foglalkozások időtartama alatt a tanodának a nyitva tartást biztosítania kell a megvalósítás helyszínén.
   

 2. Szaktantárgyi felkészítést csak pedagógus végzettségűek vagy MA képzési szinten tanuló, illetve BA szinten 3. évfolyamos pedagógushallgatók végezhetnek. A tanoda minden pedagógusának – az őt érintő műveltségi területhez tartozó tárgyi tudás és kompetencia-fejlesztés mellett – feladata a nyelvi és kommunikációs képességek fejlesztése. A tanoda minden pedagógusának, mentorának rendelkeznie kell – legalább felhasználói szintű – informatikai ismeretekkel.
   

 3. A tanárok mentori feladatokat is elláthatnak, de alkalmazható nem tanárként dolgozó mentor is, aki alapvetően nevelési feladatokat lát el. Mentori feladatellátásához nem szükséges a felsőfokú végzettség.
   

 4. A tanulók fejlesztendő kompetencia-területei
   

  1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés: hatékony, önálló tanulási képesség, kreativitás, tanulási motiváció;

  2. Eszközjellegű kompetencia fejlesztése: szövegértési, szövegalkotási, matematikai, idegen nyelvi, IKT és kommunikációs képesség;

  3. Személyes és szociális kompetencia fejlesztése: közösségfejlesztés, mentálhigiéné és identitás erősítése, életviteli és életpálya-építési kompetencia fejlesztése.

 

Szervezeti és Működési Szabályzat: A tanoda Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza:

 • a tanoda működési rendjét, ezen belül a gyermekek, a tanulók fogadásának (nyitva tartás) és a tanoda dolgozóinak a tanoda épületében való benntartózkodásának rendjét;

 •  a nevelői munka belső ellenőrzésének rendjét;

 • a gyermek, tanuló távolmaradásának igazolására vonatkozó rendelkezéseket;

 • a rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket.

 

Mindezen elemeken kívül a dokumentum tartalmazhat helyi sajátosságoknak megfelelő szabályozási pontokat. A Szervezeti és Működési Szabályzat kötelező melléklete
- a Házirend, amely tartalmazza a tanoda foglalkozásainak rendjét, az eszközök,

berendezések használatával kapcsolatos előírásokat, illetve egyéb, a munkatársak és tanulók által szükségesnek tartott elemeket. A házirend megalkotásának, elfogadásának és esetleges módosításának folyamatába be kell vonni a tanodás tanulókat és a szülőket és a dokumentumot jól látható helyen kifüggesztve szükséges közzétenni.

 •  a Munkaköri leírások. A munkaköri leírások legyenek rövidek, lényegre törőek és könnyen áttekinthetőek, tartalmazzák a projekt címét, időtartamát és azonosítóját. Tartalmazzák a munkakör megnevezését, célját, illetve funkcióját, a munkarendet (teljes, illetve részmunkaidő) a munkakör betöltéséhez szükséges képzettségeket, a munkaköri feladatok összefoglalását, a munkaadói jogkört gyakorló személy megnevezését, a felelősséget és a hatáskört. A munkaköri leírás kerülje az általános megfogalmazásokat. Munkaköri leírással nemcsak a főállású dolgozóknak, hanem a részmunkaidőben foglalkoztatottaknak és a megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársaknak is rendelkezniük kell. Az ösztöndíjas gyakornokok és az önkéntesek számára hasonló tartalmi elemekkel rendelkező feladatleírást kell készíteni. A tanoda összes dolgozójától alapvető elvárás, hogy magatartásával, cselekedeteivel jó példát mutasson a gyerekek számára.

 • a Dokumentumkezelés és adatvédelem: A pénzügyi dokumentáció és a hivatalos levelezés iktatásköteles. A tanodában – a biztonságos adatkezelés szabályait figyelembe véve – rögzíteni és tárolni kell a gyerekek személyes adatait (név, lakcím, otthoni/iskolai elérhetőségek, hátrányos helyzetű tanuló esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság igazolásának másolata, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében a szülő a jegyzőnél tett nyilatkozatának másolata arról, hogy iskolai végzettsége nem magasabb, mint nyolc általános iskolai osztály; gyermekvédelmi gondoskodás otthont nyújtó ellátási formáiban élők esetében a családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezést, átmeneti nevelésbe vételt igazoló dokumentum; menekült, menedékes gyermekek esetében a menedékjogot kérő dokumentum, vagy harmadik országbeli állampolgár bevándorolt vagy letelepedett jogállását igazoló dokumentum vagy tartózkodásra jogosító engedély vagy a befogadó állomás igazolása6). A személyi adatokat – kivéve a célcsoporthoz tartozást igazoló bemeneti státuszt, ld. 2. pont - változás estén azonnal aktualizálni kell. A személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat, a pénzügyi dokumentációt, a gyerekek személyes portfólióit zárható szerényben kell tárolni. Azokban az esetekben, amikor ez lehetséges, a papírformátumú dokumentáció helyett előnyben kell részesíteni az elektronikus formában történő dokumentálást. Az elektronikus formában őrzött dokumentumokról rendszeresen, havonta biztonsági mentéseket kell készíteni (pl. külső meghajtóra, pendrive-ra, CD-re, DVD-re). Amennyiben a tanodához kapcsolódó dokumentáció nem csak a megvalósítási helyszínen kerül tárolásra, arról tételesen rendelkezni kell a dokumentumkezelési szabályzatban.
   

Tanoda-tanuló-szülő/törvényes képviselő között kötött írásos megállapodás
A tanodai nevelési, oktatási programban való részvétel feltétele a tanodai tagság, amely szerződéssel jön létre a tanoda és a szolgáltatásait igénybe vevő tanuló szülője/törvényes képviselője (a továbbiakban: szülő) között. A megállapodás keletkezteti a tanoda és tanuló között a tanodai jogviszonyt – amely abban az esetben érvényes, hogyha a szülő, a gyermek


és a tanoda képviselője is aláír. A szerződés tartalmazza:

 1.  az együttműködés során a tanuló milyen feladatokat/kötelezettségeket vállal;

 2. az együttműködés során a tanoda milyen feladatokat/kötelezettségeket vállal;

 3. az együttműködés során a szülő milyen feladatokat/kötelezettségeket vállal;

 4. a szerződő felek kifejezik szándékukat, hogy a tanodai együttműködést hosszú távon

(lehetőség szerint a szakma/érettségi megszerzéséig, felsőoktatásba/munkaerőpiacra

lépésig) kívánják fenntartani;
 

 •  a szerződéshez a tanulók utolsó lezárt félévének bizonyítványmásolatát csatolni kell; a

szülő vállalja, hogy minden félévben beszerzi gyermeke bizonyítványának másolatát, vagy írásban meghatalmazza a tanoda szakmai vezetőjét a bizonyítvány másolatának beszerzésére. Hasonlóképp a szülői együttműködés szükséges a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű jogviszony igazolásához. A szülő hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló adatai – bemeneti státusz, illetve tanulmányi előrehaladás – felhasználhatóak legyenek támogatott projekt esetén.

 

A szerződést mindhárom fél, a tanoda, a felvételt nyert tanuló és a szülő is aláírja. A szerződés megszűnik, amennyiben bármely szerződő fél kezdeményezi annak felbontását. A szerződés meghosszabbítható, amennyiben új vállalások és célkitűzések kerülnek rögzítésre – pl. tanévente.

 

A tanodai nevelés és oktatás az egyes tanulók kompetenciáinak fejlesztésével, egyéni szükségleteikhez igazodva próbálja az oda járó tanulókat napi sikerekhez juttatni az iskolájukban, hogy önbizalmukban erősödve küzdeni tudjanak a további eredményekért. E mellett azonban nem téveszti szem elől a mélyebb, a személyiség egészét célba vevő képességfejlesztést, ill. attitűdalakítást, mint hosszabb távú célkitűzést. Mindezek alapján a következő elvek mentén végzi tevékenységeit:

 

- A tanoda –a gyermekközpontú megközelítés szemléletéből kiindulva – a fejlesztő tevékenységet a tanuló egyéni adottságaiból kiindulva tervezi meg. A tanodai oktatás nem írja felül a tanulók „hozott” családi háttértényezőit, hanem azokból kiindulva, azok értékeit megtartva gazdagítja tudásukat és különféle kompetenciáikat.

 • A tanodai oktatásban kiemelt szerepe van a tanulásmódszertannak, a matematikai alapműveletek fejlesztésének, a tanulási motiváció erősítésének, illetve a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek fejlesztésének. Mindez a különböző szaktanárok közös feladata, hiszen a felsoroltak mind az iskolai sikerességnek, mind a felnőtt életben való boldogulásnak lényeges eleme.

 • Olvasási - szövegértési - szövegalkotási gyakorlatokkal kell elvezetni a tanulót a különféle tantárgyak önálló tanulásához, mely lehetővé teszi, hogy később a tanoda segítsége nélkül is boldoguljanak.

 • Lehetséges feladatok: közösségi kommunikációs lehetőségek biztosítása; közösségi szolgáltatások megtervezése, biztosítása (pl. szülősegítő klub, játéktár, játszóház, álláskereső klubok stb.); közösségi tér biztosítása a tanodába járó gyermekek családja részére is; lehetőség és igény szerint a szociális elemek bővítése, együttműködésben a helyi

 • ellátórendszerrel (családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnői hálózat, egészségügyi és munkerő-piaci ellátórendszer intézményei stb.); hagyományőrző foglalkozások, releváns esetben a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, erősítése érdekében foglalkozások tartása.

 

 

Gyermekek adatai, fényképei

Mivel adatkezelő szolgáltatásait direkt módon főként gyerekeknek nyújtja, jogos kérdés, hogy tárol-e gyerekekről adatokat. Tartósan nem tárol Adatkezelő kiskorúakról adatot. Adatkezelő tevékenysége során életszerű módon azért jut gyerekek személyes adatához – név, születési dátum, TAJ szám -, hogy a szerződés szerint vállalt feladatai – szerződéskötés jogalapon – az aktuális tevékenység során teljesíteni tudja, melyhez nélkülözhetetlen a gyereket nevén szólítása, illetve korának megfelelő csoportba osztás, illetve fejlesztő tevékenység megválasztása. A gyermekek adatait Adatkezelő a fejlesztési folyamat, illetve tábor lezárását követően megsemmisíti.

 

Táborban készült fotók
 

 1. Az érintett szülő külön íven kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy kiskorú gyermekéről fénykép készüljön, és azt Adatkezelő – saját fényképeként – promóciós célra felhasználja. Adatkezelő csak és kifejezetten jogszerűen kíván fényképeket felhasználni, figyelemmel a személyiségi jogi, adatvédelmi és szempontokra azzal, hogy egy fényképet csak akkor használ fel, ha a képen lévő összes gyerek törvényes képviselője hozzájárult a fénykép készítéséhez és felhasználásához. Képek továbbküldésre nem kerülnek, tekintettel arra, hogy Adatkezelő nem tudja működése körében garantálni, hogy a megküldött képen esetlegesen szereplő további kiskorú törvényes képviselője a fénykép megküldéséhez hozzájárult-e.
   

 2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Fénykép

Promóciós célok

 1. Az érintettek köre: a fényképeken szereplő kiskorúak, illetve törvényes képviselőjük.

 2. Az adatkezelés célja: képes emlék előállítása és érintett törvényes képviselője általi, promóciós célra történő felhasználása.

 

 

Sütik („Cookies”)

 

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre-szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az érintett eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.

Amennyibe a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást:

 

Firefox-hoz
Internet Explorerben
Chrome-ban,
Edge-ben.

 

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő honlapját, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Honlapunkon alkalmazzuk a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

Tájékoztatjuk, hogy

 1. az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

 2. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni.

 

 

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása bizonyos esetekben jogszabályban előírt kötelezettsége adatkezelőnek. Ha a kért adatokat megbízó érintett nem adja át, amennyiben a nyugta kiállítása a vevő számára nem elégséges, adatai hiányában számlát nem áll módunkban természetes személy részére kiállítani, így lehetetlen szerződést kötni az érintettel.

Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt ideig tárolja adatkezelő jelszóval és vírusirtóval védett számítógépén.

 

Biztonsági intézkedések

A vállalkozási tevékenység során adatkezelő a kezelt adatokról megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodik. Célunk, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépeinket jelszóval, valamint vírusirtó programmal védjük. Telefonjainkat pin kód és minta rajzos azonosítást követően tudjuk használni. A Gmail-be, Facebook-ra azonosítást követően lépünk be. A honlapon SSL titkosítást alkalmazunk.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

 

Számlázás:

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu
Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/
Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft.
Email: info@szamlazz.hu

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

 

Facebook oldal:

Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

 

Facebook pixel:

Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

 

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

IX. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba

Az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, mely országgal 2016. július 12-én megfelelőségi határozat született

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google

(https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

 

Az érintettek jogai

Átláthatóság és az érintettek hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásunknak megfelelően, igyekszünk minden, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni az érintettek számára könnyen elérhető felületen.

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az általam róluk kezelt alábbi információkról:

 • adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;

 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;

 • amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;

 • automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő felhasználását.

A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátjuk a kérelmező rendelkezésére ingyenesen.

 

Helyesbítéshez és törléshez való jog

A jelen alpontban írt célból történő adatkezeléshez a feltüntetett személyes adatok megadása kötelező. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintettnem veheti igénybe. 

 

A jelen alpontban megvalósított adatkezelésért az Adatkezelő felelős.

 

Adathordozáshoz való jog

 1. A hozzájáruláson alapuló adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelműmegerősítő cselekedettel, önkéntes írásbeli nyilatkozattal hozzájárulását adja. A hozzájárulásnak konkrét tájékoztatáson kell alapulnia.  Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlapmegtekintése során bejelöli az erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, vagy anem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. 

 2. Az adatkezelőnek képesnek kell lennie annakigazolására, hogy az érintett a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

 3. Az érintettjogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti ahozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt azérintettet erről tájékoztatni kell. 

 

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve bejegyzett telephelyén tárolja.Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Ennek módja: Zárt szekrényben illetve jelszóval védett számítógépes hozzáféréssel

 

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arravonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyenadatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következőinformációkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai

  • az érintett személyes adatok kategóriái

  • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölhetik

  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozószemélyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, éstiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen

  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó mindenelérhető információ

 • Az Adatkezelő az adatkezelés során nyert személyes adatok másolatát az érintettrendelkezésére bocsátja külön térítési díj ellenében. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használtelektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait ésszabadságait.

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

 • Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 • Figyelembe véve azadatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését egy kiegészítő nyilatkozattal.

 

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törlését kérni az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatoktörlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyesadatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokatgyűjtötték

  • az érintett visszavonja az adatkezeléshez való hozzájárulását, és azadatkezelésnek nincs más jogalapja

  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték

  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállamijogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

  • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ben írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor. A fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás a szabadságához való jog gyakorlása

 • ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés

 • ha közérdekből végzett feladat végrehajtása

 • ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt

 • ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

 • ha közérdekű archiválás céljából

 • ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból

 • ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhezszükséges.

 

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, haaz alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arraaz időtartamra vonatkozik, amely alatt az Adatkezelő ellenőrzia személyes adatok pontosságát;

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett nem kéri az adatok törlését, helyettekéri azok felhasználásának korlátozását;

  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezeléscéljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez

  • az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlásaérdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történőadatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbségetélveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokata tárolás kivételével csak az alábbiak szerint lehet kezelni:  

  • az érintett hozzájárulásával

  • vagy jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez

  • vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében

  • vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták azadatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozószemélyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikortiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekébenvagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezenalapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nemkezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyankényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintettérdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, azérintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célbóltörténő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlenüzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlenüzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban ecélból nem kezelhetők.

 • A tiltakozáshoz való jogra kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során.Az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen meg kell adni.

 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagystatisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatok okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha azadatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatokhordozhatóságára az alábbiak szerint:

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésérebocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumbanmegkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnektovábbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokata rendelkezésére bocsátotta, ha:

  • ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötöttszerződés teljesítése.

 • Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 • Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 • Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez valójogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelésközérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretébenvégzett feladat végrehajtásához szükséges.

 • Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait ésszabadságait.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

 • Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Hatóság a személyes adatainak kezelése során

megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 1. panaszt nyújthat be

 2. lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

 

 

 

Releváns jogszabályok felsorolása

 1. Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 3. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

 4. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 5. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

 6. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;

 7. 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól

 8. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

 9. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
   

bottom of page